Daftar Pengusaha

Karoseri "Bak Truk Jati Asri"
Cp : 081327036670/085726201565 (Bp.Sriyanto)
email : h_sriyanto@yahoo.com
blog : http://karoserijatiasri.wordpress.com